خبرها

اینترنت همه چیز

۲۰ تیر ۱۳۹۶

زمان حضور اینترنت در همه جا فرا رسیده است.

جهان فراتر از دستگاه های مستقل، در حال حرکت به یک دوره جدید است که در آن همه چیز متصل است.

شکل زیر گرایش های کلیدی برجسته و پیش بینی برای کل اکوسیستم های متصل به اینترنت از جمله تلویزیون های متصل، اتومبیل متصل، دستگاه های محاسبات پوشیدنی را نشان می دهد، و همه مصرف کنندگان و ابزار های کسب و کار به زودی به “اینترنت اشیاء” متصل خواهد شد .

برگرفته از سایت: http://www.iotacademy.ir